Farmakologi – läran om läkemedel

Farmakologi innebär kunskap om kemiska substanser, oftast då läkemedel.


Farmakologi

Farmakologi innebär kunskap om hur de kemiska substanserna tillverkas, hur dess kemiska sammansättningar ser ut, hur substanserna omsätts i kroppen, dess giftighet, verkan och hur de används i vården.

Inom farmakologin försöker man se en sjukdom eller ett tillstånd på molekylnivå för att sedan kunna hitta rätt behandling.

Ett läkemedels egenskaper

För att beskriva egenskaperna av ett blivande läkemedel tittar man på dessa punkter:

  • Absorption – hur läkemedlet tas upp i kroppen, absorberas, på bästa sätt. Är det via tarm, mun eller hud?
  • Distribution – hur läkemedlet sprids i kroppen
  • Metabolism – hur kroppen omvandlar läkemedlet. Bildas det exempelvis något giftigt ämne i kroppen i samband med nedbrytningen av läkemedlet?
  • Utsöndring – hur läkemedlet kommer ut ur kroppen. Via galla, urin, utandningsluft eller hud?

Läkemedelsprövning

Alla nya läkemedel måste prövas innan de får komma ut på marknaden. I första hand testas läkemedlet på djur för att sedan testas på människan, så kallade försökspersoner.

Innan ett läkemedel kan testas på en människa måste det dock vara godkänt av både etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. För att de ska godkänna detta krävs det att nyttan för detta läkemedel står i proportion med riskerna av testningen.

Här kan du läsa mer om Läkemedelsverkets vägledning för läkemedelsprövning på människor.

Läkemedel prövas i tre olika faser:

I fas 1 har läkemedlet aldrig testats på människor förut. I denna fas testas läkemedlet på några få friska försökspersoner.

fas 2 riktar forskningen in sig på läkemedlets effekt på de personer som är sjuka och kan bli bättre med hjälp av detta läkemedel.

fas 3 prövas läkemedlet på en större patientgrupp.

Efter dessa faser, som kan ta upp mot sex år, kan läkemedelsföretaget ansöka om att bli ett godkänt preparat. Själva ansökan om ett godkännande kan också ta flera år om det finns brister i de olika faserna. När produkten är ute på marknaden testas läkemedlet mer för att hitta biverkningar.

Forskning inom farmakologi

Det finns mycket forskning inom farmakologi, några exempel är neurofarmakologiska studier där forskning tittar bland annat på hur stress, koffein och antipsykotiska läkemedel påverkar hjärnan.

En annan stor del av forskningen tittar på hur kronisk smärta uppstår och påverkar kroppen.

Milstolpar för farmakologin i historien

  • 1817 Morfin framställs
  • 1875 Salicylsyra framställs (liknar acetylsalicylsyra men är mer aggressiv)
  • 1899 Acetylsalicylsyra introduceras (finns bland annat i smärtstillande och febernedsättande medel)
  • 1900-1925 Insulinet
  • 1928 Penicillinet upptäcks
  • 1950 Psykofarmaka (läkemedel riktat mot psyket)